ГАРГА предоставя реклама в пакети кликове насочени към голям брой уеб сайтове.

Чрез нашата система можете да спестите време и нерви в търсенето на различни рекламодатели или издатели, като за това сме улеснили регистрацията в една обща за двете услуги.

Вие можете да изпълнявайте дейността на рекламодател, като намирате точните уеб сайтове за реклама на вашият продукт. От друга страна можете да изпълнявате дейността на издател, като регистрирате сайта си и посочите възможните полета за реклама.

Предлаганите от нас уеб сайтове за реклама са разделени по категории, като вашата таргет група е ограничена до максимум...прибери
Д О Г О В О Р

За използване на платформата за интернет реклама “Гарга”

С публикуването на този договор на това място, ЛИНКОС ООД София, ж-к. „Гевгелийски” бл. 2 вх. Ж ап. 117 Булстат: BG131099405,
с адрес за кореспонденция: София, ж-к. „Гевгелийски” бл. 137 вх. А ап. 3 предлага на всеки, който е съгласен с условията на договора и смята, че може да ги изпълнява, да влезе в договорни отношения с ЛИНКОС под условията, описани тук в качеството на КЛИЕНТ.

Договорът се счита за сключен в момента, в който изберете отметката срещу текста: “Съгласен съм с условията на договора и искам да продължа” и последва успешна регистрация на вашия акаунт в системата.

При достигане на месечен оборот от над 50.000 (петдесет хиляди) клика, клиентът на ЛИНКОС е длъжен да изпрати този договор разпечатан на хартия и подписан на всяка страница от него, когато е физическо лице, или от лицето с право на подпис, когато клиентът е юридическо лице. Ако клиентът пожелае, може да изпрати попълнено и подписано разпечатано на хартия копие на договора и веднага след регистрацията си в системата. При изпращането клиентът трябва да изтегли версията на договора, предназначена за разпечатване на хартиен носител от ТУК.

Т Е Р М И Н И

1. Валиден Клик – валидни са само кликовете, генерирани в резултат на целенасочено действие на хора, които са се намирали на сайта, на който е поставен банерът и са пожелали да отворят препратката, съдържаща се в него. Всички останали кликове са невалидни.

2. Невалиден Клик - невалидни са например, но не само, кликвания или импресии, генерирани от неетични потребители, автоматични роботи и източници на трафик, както и от издатели, които насърчават кликвания върху рекламните банери.

3. Клик – цялата система свежда всичко до кликовете. Кликът има парична равностойност съгласно настоящия договор. Когато купувате кликове, вие купувате само валидни кликове. На предоставилия точка за реклама се плащат само валидните кликове.

4. Платим и Дължим клик – Платим клик е кликът, който се заплаща от рекламодателя за брой уникални посещения. Дължим клик е кликът, чиято стойност получава собственикът на точката за поставяне на банер.
- Платимите кликове винаги се заплащат предварително от рекламодателите под формата на пакети.
- Дължимите кликове се изплащат след като банерът, поставен на точката в сайта на потребителя бъде употребен.

5. Точка, Точка за Реклама (разг. чужд. Spot, Спот) – място за реклама в интернет сайт. Може да е разположено практически навсякъде в сайта, както в главата и отстрани на текста или съдържанието, така и в самите текст и/или съдържание.

6. Банер – графично изображение, което може да бъде статично или анимирано. Съдържа препратка към интернет сайта на рекламодателя.

По същество за целите на договора в термините са въведени понятията: “Платим Клик” и “Дължим Клик”, всички останали термини и понятия, които ще срещнете в този договор имат общоприетото в закона, до колкото се срещат там, обществото, езика и търговския обичай значение, в това число и останалите изброени термини тук по-горе.

Раздел А. – Естество на Договора

І. С интернет базираната автоматична платформа ГАРГА ( http://www.garga.biz ), Линкос ООД предоставя на клиента следните платени услуги:

1. Да предостави срещу заплащане, което се определя на база единична цена на брой валидни кликове, точка или точки за поставяне на препращащи рекламни банери в своя интернет сайт или сайтове или в такива сайтове, чийто права той притежава или контролира на някакво основание.
- Валидните кликове, третирани в тази точка по-надолу в договора ще бъдат наричани: “дължими кликове”, а всеки валиден клик ще бъде наричан само клик със смисъл според контекста, освен ако не става дума за невалиден клик;
Клиентът е свободен да определи дали да предостави един, няколко или всички точки за рекламни банери, които се намират на сайта му.

2. Да купи кликове и да предостави рекламен банер, който да бъде поставен в избран от него сайт, регистриран в системата.
- Кликовете по тази точка по-надолу в договора ще бъдат наричани платими кликове;

3. Да замени дължимите кликове, с които разполага, за платими кликове.

ІІ. Всяка покупка на пакет кликове е по цената, предложена от ЛИНКОС към момента на покупката и е еднократна сделка.
Всяко заменяне на дължими кликове за платими кликове е услуга, която е с цена, определена въз основа на процент от броя кликове (комисионна), предложена от ЛИНКОС или валидна в системата към момента на замяната.

1. Всички разпоредби на този договор се отнасят и се прилагат за всяка сделка между страните по този договор, извършена през системата ГАРГА.

2. При промяна на цената на дължимите кликове, кликовете, които е натрупал собственикът на точката за поставяне на рекламен банер до момента на промяната, се извеждат като отчет в отделно меню на платформата ГАРГА. Това се прави единствено с цел тези кликове да могат да бъдат изплатени по цената, която е била в сила, когато са генерирани. Дължимите кликове, генерирани по стара цена, могат да бъдат заменяни за платими кликове свободно при условията на този договор, както е дадено в Раздел “Б”, ІІ. – т. 3., без значение дали новата цена е по-висока или по-ниска.

ІІІ. Клиентът предоставя точки за реклама като регистрира в ГАРГА интернет сайтове и въвежда в съответните полета на системата необходимите кодове и инструкции за автоматично възпроизвеждане на рекламните банери на други клиенти и е длъжен да осигури изпълнението на кодовете и инструкциите от софтуера на интернет сайта.
Клиентът може да избере банерите, които да се възпроизвеждат в точките на регистрирания от него интернет сайт автоматично само въз основа на операции на другите клиенти или да избере да одобрява всеки един банер, който да бъде възпроизведен на точките сайта му. Клиентът сам отговаря за преценката си пред трети лица и държавата.
Клиентите, които предоставят банери и са закупили пакети кликове или разполагат с платими кликове в следствие на замяната на дължими, трябва да изберат от списъка с регистрираните сайтове място за своя банер при условията и техническите изисквания, които е задал в системата регистриралият сайта.

IV. ЛИНКОС поддържа системата с пълна функционалност денонощно и целогодишно. Кликове се купуват автоматично или в офиса на ЛИНКОС ООД. Единствената операция, която може да се наложи да бъде извършена в работно време, е изпращането и съответно обработването на фактура за дължими кликове или платена комисионна за заменяне на дължими в платими кликове.

Раздел Б. – Условия на Договора

І. Акаунтът (регистрацията), който се създава, е само един за един потребител.
Клиентът може както да предоставя точки за поставяне на банери, така и да купува кликове и да предоставя банери за поставяне в точки за реклама на регистрираните в ГАРГА сайтове. Клиентът също така може да заменя своите дължими кликове за платими кликове.
Системата на платформа ГАРГА води статистика за наличните кликове по акаунта на потребителя и информация за това може да бъде получена от клиента по всяко време.

ІІ. Всички услуги, които ЛИНКОС предоставя посредством платформата ГАРГА са платени и това става както следва:

1. Купуването на кликове става на пакети с определени към момента на покупката цени;

2. Изплащането на кликове на собствениците на точки за реклама става по фиксирана цена. Плащането става по искане на клиента. Линкос превежда сумите по сметката, посочена от клиента, веднага щом получи разходен документ от клиента. Искането и изпращането могат да бъдат направени по всеки възможен начин, достатъчно е да са избрани съответните бутони от менютата на платформата.
Изплащане на 50 или по-малко клика става на място в офиса на ЛИНКОС ООД.

3. Заменянето на кликове, както е дадено тук по-горе в Раздел І., също е услуга и става срещу комисионна от заменените дължими кликове.

ІІІ. Клиентът се счита от сега за уведомен и е съгласен ЛИНКОС да използва, дори и те да са защитени, отличителните знаци като шрифтове, лога, символи, емблеми, словосъчетания и други на сайтовете, които клиентът е регистрирал в платформата ГАРГА.
ЛИНКОС може да използва тези права само за нуждите на ГАРГА за представяне на регистрираните сайтове в това число, но не само, да ги включи в постоянен списък на регистрираните в ГАРГА сайтове, да ги добавя към своето портфолио, да ги включва в рекламни клипове и други рекламни и разяснителни средства, от които става ясно, че съответните сайтове са регистрирани в платформата ГАРГА и рекламодателите могат да поставят своите банери на съответните точки в тях.

ІV. Платформата ГАРГА е по същество автоматичен софтуер, който се изпълнява от изчислителни машини, ето защо тя може да прояви определени дефекти, за което ЛИНКОС не отговаря.

V. Прекратяването на договора и закриването на акаунта на потребителя по взаимно съгласие между страните може да стане по всяко време.

1. Клиентът има право във всеки един момент да се откаже от договора. Това става като клиента уведоми ЛИНКОС, че желае да се откаже от договора, например, но не само, по електронна поща, по телефона, по факс, лично и т.н. Последствията от прекратяването на договора по желание на клиента са, че всички кликове, които има в системата, му се изплащат по фиксираната цена все едно са дължими кликове.

2. ЛИНКОС може едностранно да прекрати договора, ако клиентът е недобросъвестен. Клиентът е недобросъвестен, когато сам, заедно с други клиенти, заедно с трети лица или посредством технически приспособления и софтуер, генерира невалидни кликове в системата на платформата ГАРГА.
В този случай ЛИНКОС няма да изплати на клиента кликовете му в системата, ще замрази акаунта му и по преценка може да откаже да работи за напред или за определен период със сайтовете, които са били въведени (регистрирани) в системата от потребителя и със самия потребител, както и с поддомейни на основния сайт или IP.
Ако ЛИНКОС претърпи съществени вреди, то ще предяви иск за съответната сума.
3. ЛИНКОС има право да откаже да продължи да предоставя услугата на клиента без допълнителни обяснения.
В този случай последствията ще бъдат като уговорените тук по-нагоре в т. 1., включително ЛИНКОС ще предостави на клиента справка за кликовете му, налични в системата и ще му ги изплати по фиксираната цена.
4. Предвид това, че системата е автоматична, са мислими голям брой хипотези, при които клиентът с поведението си вреди на интересите и доброто име на ЛИНКОС, платформата ГАРГА или други клиенти. Такива случаи са например, но не само, публикуването на рекламен банер с обидни или неморални текст и графично оформление, публикуването на графично съдържание, което е обект на авторско или сродно на него право без разрешение от носителя на правото и други.
- Между страните тези действия се приемат за нарушение.
- Забранено е поставянето и същевременно е нарушение и ако клиент постави банер, препращащ към сайт със съдържание, което не е препоръчително за непълнолетни лица без предупреждение, без от банера да си личи естеството на съдържащата се препратка, или го постави в сайт със свободен достъп на непълнолетни лица.
В тези случаи ЛИНКОС може да предупреди клиента, че поведението му е неприемливо и в случай, че клиентът не преустанови нарушенията си, ЛИНКОС може да прекрати договора на това основание като приложи разпоредбите на т. 1. тук по-нагоре по отношение на закриването на акаунта и изплащането на кликовете, до колкото кликовете са валидни.

VІ. Клиентите на ЛИНКОС, които са добросъвестни и са поставили банери на точки в сайт, регистриран в ГАРГА от недобросъвестен клиент, ще бъдат обезщетени до размера на доказаните или предполаганите невалидни кликове, като такъв брой кликове ще бъде възстановен в сметките им.

VІІ. Клиентът ще положи всички усилия да отблъсне за своя сметка исковете на трети лица, които биха могли да бъдат насочени срещу ЛИНКОС ООД в резултат и като последица от действията на клиента, свързани с използването на платформата ГАРГА.
Клиентът е длъжен да уведоми ЛИНКОС ООД незабавно след като узнае за потенциални искове и претенции на трети лица срещу ЛИНКОС ООД, ако не успее да изпълни това свое задължение, клиентът отговаря в пълен размер за претърпените от ЛИНКОС ООД вреди, ако такива действително настъпят.
В случай че ЛИНКОС ООД направи разходи за защита или други разходи, за да отблъсне искова претенция, или исковата претенция бъде уважена от съда и бъде осъдено да изплати парична сума на трети лица по вина и в следствие на действията на клиента, същият отговаря пред ЛИНКОС ООД за пълния размер на направените разходи и изплатените суми по искове на третите лица.
Клиентът е длъжен да предостави цялата информация, която му е известна на ЛИНКОС ООД в случаите по тази глава, както и да окаже пълно съдействие при решаването на съдебни и извън съдебни спорове между ЛИНКОС ООД и трети лица.

VІІІ. ЛИНКОС ООД не носи отговорност за публикуваното съдържание на страниците на регистрираните в платформата ГАРГА сайтове, за графичното оформление на рекламните банери и за съдържанието на сайтовете, към които водят препратките в банерите.
Условия за ползване | За контакти || Всички права запазени © 2010 - 2024 Garga.biz